Franz Neumann

Franz Neumann

Franz Neumann sa narodil v Katoviciach v Sliezsku 23. mája 1900.

Neumann študoval na Frankfurtskej univerzite a podieľal sa na založení Socialistickej študentskej spoločnosti. Podporil aj neúspešnú nemeckú revolúciu v roku 1919.

Franz Neumann získal doktorát v roku 1923 prácou o metóde v teórii trestu. Pripojil sa k Sociálnodemokratickej strane (SPD) a spájal sa s ďalšími ľavicovými aktivistami ako Julian Gumperz, Paul Massing a Ruth Fischer. Stal sa právnikom a špecializoval sa na obranu záujmov odborárov.

Neumann sa stal členom takzvanej Frankfurtskej školy. Ďalšími členmi boli Georg Lukács, Eric Fromm, Paul Massing, Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Otto Kirchheimer, Karl Korsch, Leo Löwenthal, Karl August Wittfogel a Friedrich Pollock. Axel Honneth tvrdil, že v dvadsiatych rokoch minulého storočia sa niekoľko intelektuálov pokúsilo prispôsobiť marxizmus teoretickým a politickým potrebám tej doby. „Jeho práca čerpala z ekonómie, psychológie a kultúrnej teórie a snaží sa z historického hľadiska analyzovať, ako by bolo možné dosiahnuť racionálne usporiadanie spoločnosti ... Dielo filozofa Waltera Benjamina predstavuje analýzu vzájomného vzťahu moci a predstavivosti; Franz Neumann a Otto Kirchheimer skúmali kultúru právneho konsenzu a sociálnu kontrolu; zatiaľ čo Erich Fromm uskutočnil psychoanalytické skúmanie komunikačných potrieb a potenciálu odporu. " (1)

Adolf Hitler bol menovaný ríšskym kancelárom 30. januára 1933. Nová vláda okamžite potlačila politické strany. Hitler teraz navrhol splnomocňujúci zákon, ktorý by mu dal diktátorské právomoci. Neumann vyhlásil, že „politická spravodlivosť je najčernejšou stránkou života Nemeckej republiky“. (2) Neumann utiekol do Anglicka a študoval u Harolda Laskiho na London School of Economics. Druhý doktorát získal štúdiom nárastu a pádu historickej epochy právneho štátu.

V roku 1936 vstúpil do Inštitútu sociálneho výskumu na Kolumbijskej univerzite v New Yorku. (3) Počas druhej svetovej vojny Neumann publikoval Behemoth: Štruktúra a prax národného socializmu (1942). Ian Kershaw, autor knihy Hitler 1889-1936 (1998) knihu označil za „jedného z najskvelejších súčasných analytikov nacistického fenoménu“. (4) Neumann v knihe tvrdil: „Charizmatické pravidlo bolo dlho zanedbávané a zosmiešňované, ale očividne má hlboké korene a stáva sa silným stimulom, keď sú nastavené správne psychologické a sociálne podmienky. Charizmatická sila vodcu nie je iba fantáziou - nikto nemôže pochybovať, že v to veria milióny. “ (5)

V roku 1942 Neumann nastúpil do úradu strategických služieb (OSS) ako člen jeho nemeckej sekcie. (6) Jeho priateľ Paul Massing, špión NKVD, oznámil Moskve, že mu Neumann povedal, že vypracoval štúdiu sovietskeho hospodárstva pre ruské oddelenie OSS. (7) V apríli 1943 sa Elizabeth Zarubina, sovietska špiónka v USA a manželka Vasilija Zarubina, stretli s Neumannom: „(Zarubina) sa prvýkrát stretol s (Neumannom), ktorý nám sľúbil odovzdať všetky údaje ktoré mu prechádzajú rukami. Podľa (Neumanna) dostáva mnoho kópií správ od amerických veľvyslancov ... a má prístup k materiálom odkazujúcim na Nemecko. “ Neumannovo krycie meno bolo „Ruff“.

Franz Neumann sľúbil, že počas svojho prvého stretnutia so Zarubinou bude plne spolupracovať. Potom, čo sa v tom istom roku stal naturalizovaným americkým občanom, sa zdalo, že sa zdráha poskytnúť tajné informácie. Jedno memorandum odoslané do Moskvy začiatkom januára 1944 popisovalo rozhovor medzi Neumannom a jeho priateľmi Paulom a Hede Massingom, v ktorom sa ho „priamo pýtali na dôvody jeho schopnosti pracovať“ a pokúsili sa zistiť, či zmenil názor. Neumann reagoval: "Nezmenil som názor. Ak existuje niečo skutočne dôležité, bez váhania vás budem informovať." (8)

Franz Neumann zahynul pri autonehode vo Vispu vo Švajčiarsku 2. septembra 1954.

Jedného utečeneckého ekonóma pracujúceho v nemeckej sekcii OSS, Franza Neumanna, pôvodne prijala do sovietskej rozviedky Heda Gumperzová a jej manžel Paul Massing. Manželia ako Neumann, bývalí socialisti v predhitlerovskom Nemecku, začali pracovať pre Moskvu v polovici 30. rokov 20. storočia v Európe aj v USA, počas čistiek sa rozišli, ale počas vojnových rokov zrejme naďalej poskytovali skromnú pomoc.

(1) Axel Honneth, Routledge encyklopédia filozofie (2000), strana 292

(2) William L. Shirer, Vzostup a pád nacistického Nemecka (1959) strana 85

(3) Allen Weinstein, Lovené drevo: sovietska špionáž v Amerike (1999), strana 249

(4) Ian Kershaw, Hitler 1889-1936 (1998) strana xxvi

(5) Franz Neumann, Behemoth: Štruktúra a prax národného socializmu (1942)

(6) Harvey Klehr a John Earl Haynes, Venona: Dekódovanie sovietskej špionáže v Amerike (2000), strana 195

[7] Súbor Verona 28734, strana 28

(8) Allen Weinstein, Lovené drevo: sovietska špionáž v Amerike (1999), strana 250


Neumann, Franz 1900-1954

Nemecký politický teoretik Franz Leopold Neumann bol prominentný v kohorte exilových vedcov, ktorí po roku 1933 priniesli napadnuté dedičstvo nemeckej sociálnej teórie do americkej sociálnej a politickej vedy, najmä pri štúdiu moderných demokratických a diktátorských štátov.

Neumann sa narodil v židovskej rodine 23. mája 1900 v Kattowitzi v Sliezsku (dnes Katowice, Poľsko). Po doktorandskej práci a kvalifikácii pre právnickú prax sa vo Frankfurte vyučil u popredného sociálnodemokratického pracovného právnika Huga Sinzheimera (1875 – 1945). V posledných rokoch Weimarskej republiky slúžil Neumann, v praxi v Berlíne, ako hlavný poradca pre budovanie odborových zväzov a pre sociálnodemokratickú stranu. Jeho meno bolo údajne vysoko na zozname zatknutých nacionálnych socialistov (nacistov) a v máji 1933 odišiel do Londýna. Tam študoval na London School of Economics u Harolda Laskiho (1893 a#x2013 1950) a Karla Mannheima (1893 a #x2013 1947) a získal druhý doktorát z dizertačnej práce z politickej teórie o “ o riadení právneho štátu ” zameranej predovšetkým proti národnosocialistickému právnikovi Carlovi Schmittovi (1888 – 1985), ktorý ho predtým zaujalo. V roku 1936 prišiel na Inštitút sociálneho výskumu Maxa Horkheimera (1895 – 1973) v New Yorku, pôvodne ako právny poradca a nakoniec ako spolupracovník na výskumnom programe. V rokoch 1943 až 1947, vyvolaný kontrakciou aktivít inštitútu a menej ako dokonalým súladom medzi jeho politickým zameraním a filozofickými záujmami jadra inštitútu, bol — trochu nepríjemne & #x2014 v americkej vládnej službe, zapojenej predovšetkým do márneho plánovania reformovanej sociálnodemokratickej budúcnosti pre Nemecko. V roku 1949 sa po dvoch rokoch ako návštevník stal profesorom Katedry verejného práva a vlády na Kolumbijskej univerzite v New Yorku. Neumann zomrel pri automobilovej nehode 2. septembra 1954.

Publikácie Neumanna je možné rozdeliť do troch období a kľúčové spisy zo všetkých troch fáz rôzne preberali neskoršie generácie vedcov v Nemecku, Taliansku a USA. Počas svojich rokov ako pracovný právnik vo Weimare v Nemecku, po metodickej dizertačnej práci, ktorá mala umožniť kritike neschopnosti nemeckého socializmu prekročiť rámec svojho taktického individualizmu pred prvou svetovou vojnou (1914 a#x2013 1918) trestného práva, Neumann publikoval niekoľko dôležitých článkov, ako aj knihu o mieste pracovného práva v schéme weimarskej ústavy, pričom pracovné právo sa po Sinzheimerovi považuje za súbor sociálne iniciovaného práva, ktoré postupne odporuje liberálne majetkovoprávne základy občianskeho zákonníka. Kolektívne úsilie organizovanej práce bolo integrálnym predpokladom tohto laboristického prístupu a weimarská ústava bola chápaná ako súhrn demokratickej majoritnej parlamentnej vlády a pluralistického režimu sociálneho vyjednávania.

V prvých rokoch vyhnanstva po roku 1933, vo svojom známom Behemoth (1942), ako aj vo svojej posmrtne publikovanej druhej dizertačnej práci —, pričom obe tvrdo kritizovali vo svetle udalostí jeho vlastné predchádzajúce predpoklady o organizovanej práci — Neumann ponúkol diagnózu národného socializmu ako politickej malformácie vyplývajúcej z právny a politický poriadok monopolného kapitalizmu, ktorý nemôže pochopiť ani liberalizmus, ani robotizmus. Jeho štrukturálna analýza ho viedla k odmietnutiu názoru, ktorý nie je cudzí niektorým z jeho spolupracovníkov z inštitútu, že režim by mal byť chápaný ako brutálne rozvinutý štát s všestrannou byrokraciou. Fašistické heslá o korporativizme “ a totalitnom štáte ” boli podľa Neumanna iba ideologickým zakrytím podmienky nesúdržného konfliktu. Nacistické Nemecko nemalo byť prirovnávané k Thomasovi Hobbesovi ’ s Leviathan (1651) ale k jeho Behemoth (1682), správa o občianskej vojne a zmätku. ”

Bez ohľadu na marxistické sociologické nástroje, ktoré aplikoval na jeho štruktúru, sa Neumannova kritika zamerala na absenciu racionálneho štátu v nacistickom Nemecku a dynamické deštruktívne dôsledky neriešiteľných mocenských bojov, ktoré tvorili systém vlády. Expanzívna a vykorisťovateľská vojna bez obmedzení bola jedinou cestou pre takýto režim a takéto prekročenie nemôže dosiahnuť usadené víťazstvo. Rámec Neumannovho argumentu pripomína čítanie G. W. F. Hegela (1770 – 1831), ktoré takmer v rovnakom čase rozvinul jeho priateľ Herbert Marcuse (1898 – 1979) v Dôvod a revolúcia (1941), ale Neumannovi chýbali Marcuseove filozofické záujmy a váhu svojej práce pripisoval spojeniu svojich politických téz s podrobnými a smerodajnými analýzami aktuálnych sociálnych, politických a ekonomických informácií z nemeckých zdrojov. Práve tento posledný aspekt mu priniesol najväčšie uznanie od tucta alebo viacerých akademikov, ktorí hodnotili Behemoth, ale hypotetickejší rámec fascinoval mladších politických spisovateľov, akými boli napríklad C. Wright Mills (1916 a#x2013 1962), ktorí prácu uvítali ako inšpiráciu na nový, neokukaný začiatok ľavicovej diagnostiky trendov, ktorých nebezpečenstvo sa neobmedzovalo iba na Nemecko . Mills má vplyv Power Elite (1956) aplikuje analytické funkcie, ktoré najviac ocenil v Neumannovej štúdii, na americké podmienky päťdesiatych rokov minulého storočia. Neumannov mix vysokých humanistických ideálov a tvrdohlavého prijímania tvrdohlavých faktov opakovane fascinuje volebný obvod nezávislej ľavice, najmä v Nemecku.

Neumannove spisy po rokoch vojnových vládnych služieb boli konštruktívne v aspirácii, napriek jeho príležitostným evokáciám vzorcov kritickej teórie Inštitútu sociálneho výskumu, ale práca zostala nepresvedčivá. V rovnováhe to bol pokus vyvinúť teóriu liberálnej demokracie, ktorá by reagovala na sociálne a kultúrne záujmy radikálnych mysliteľov, ktorých považoval za svoje vzory, ale zároveň by podporovala bezpečný ústavný poriadok. Charakteristickým rysom jeho práce je presvedčenie, po prvé, že právo je modelom moci, a za druhé, že nie všetku moc v právnej forme je možné jednoducho zmeniť na nadvládu silou alebo strachom. Vo svojom aspekte ako vzor zaručených práv má právny štát minimálnu etickú funkciu presahujúcu svoje ideologické a ekonomické úlohy, pretože má charakter demokratického uzákonenia, má možnosť transformovať spoločnosť. Ústrednou hádankou Neumanna bolo, ako môže politická sila, podliehajúca logike moci a konfrontovaná s totalitnou hrozbou imanentnou vo všetkých vyspelých spoločnostiach, slúžiť cieľom implicitných v myšlienke slobodného a racionálneho ľudstva.

POZRI TIEŽ Korporatizmus Frankfurtská škola Hegemónia Imperializmus Mills, C. Wright Nacizmus Mocná elita Totalitarizmus 2. svetová vojna


Neutralita, jej história, ekonomika a právo [Recenzia knihy]Táto stránka používa cookies a Google Analytics (podrobnosti o dôsledkoch na súkromie nájdete v našich zmluvných podmienkach a podmienkach).

Používanie týchto stránok podlieha zmluvným podmienkam a podmienkam.
Všetky práva vyhradené The PhilPapers Foundation

Stránka generovaná 28. júna 17:54:20 2021 na philpapers-web-b76fb567b-9lxnj Informácie o ladení

Štatistiky vyrovnávacej pamäte: hit = 8721, miss = 8505, save =
automatická manipulácia: 917 ms
nazývaný komponent: 895 ms
záznam: 894 ms
podobné_záznamy: 678 ms
Základy vstupu: 117 ms
vstupná hlavička: 106 ms
ponuka: 99 ms
Štatistiky záznamu: 33 ms
get_entry: 14 ms
vstupné odkazy: 11 ms
vstupná strana: 8 ms
prepCit: 7 ms
citácie-referencie: 4 ms
kapitoly_záznamu: 4 ms
citácie-citácie: 3 ms
writeLog: 3 ms
vstupné mačky: 3 ms
entry_stats_query: 2 ms
načítať objekt vyrovnávacej pamäte: 0 ms
inicializačný renderer: 0 ms
uložiť objekt vyrovnávacej pamäte: 0 ms
nastavenie: 0 ms
autorizácia: 0 ms
vstupné tlačidlá: 0 ms
stat_db: 0 ms


Franz Neumann - História

Peter Kross

1. februára 1943 začala skupina s názvom Signal Intelligence Service US Army, predchodca modernej Národnej bezpečnostnej agentúry (NSA), projekt na zachytenie a analýzu diplomatickej signálnej prevádzky vyslanej spojencom USA: Sovietsky zväz. Tento záväzok prešiel krycím názvom „Venona“.
[text_ad]

Iba v posledných rokoch NSA zverejňuje verejné časti svojich rozsiahlych súborov o projekte Venona a to, čo sa učíme, mení spôsob, akým sa pozeráme na svoju históriu spôsobmi, o ktorých sa len pred niekoľkými rokmi nedalo uvažovať. Projekt Venona poskytuje novodobému historikovi jasnejší pohľad na to, ako veľmi náš vojnový sovietsky spojenec počas 2. svetovej vojny prenikol do vlády USA pod správou prezidenta Franklina D. Roosevelta, ako aj do nášho vojenského a národného obranného priemyslu. Súbory tiež vrhajú jasné svetlo na mentalitu studenej vojny, ktorá takmer 50 rokov dominovala zahraničnej politike USA.

Carter Clarke a projekt Venona#8217s

Venona bol duchovným dieťaťom plukovníka Cartera Clarka, náčelníka špeciálnej pobočky americkej armády, divízie divízie vojenského spravodajstva ministerstva vojny. V priebehu roku 1943 plukovník Clarke zachytil signály, že sa pracuje na možnej sovietsko-nemeckej mierovej dohode a chcel zistiť, či sú tieto zvesti pravdivé. Prikázal svojej malej jednotke prelomeniu kódu, aby prečítala všetku sovietsku diplomatickú dopravu odoslanú z USA do Moskvy. Plukovníkov crackovací tím prerušovačov kódu dokázal vyzdvihnúť kópie sovietskych správ prostredníctvom medzinárodnej káblovej dopravy odosielanej cez drôty. Prostredníctvom pokusov a omylov, ktoré trpeli vlasmi, dokázali analytici prelomiť sovietsky kód. To, čo zistili, neboli informácie vedúce k oddelenému mieru, ale masívna sovietska špionážna penetračná operácia najvyšších úrovní americkej vlády.

Plukovník (neskôr generál) Carter Clarke, riaditeľ Armádnej bezpečnostnej agentúry.

Sídlo projektu Venona sa nachádzalo na odľahlom mieste vo Virgínii s názvom Arlington Hall. Z tohto bezpečného miesta prerušovače kódu pracovali na tisíckach strán káblov zachytených zo sovietskych diplomatických misií po celom svete.

Sovietskym predstaviteľom povereným v roku 1943 manipuláciou s týmito správami bol Pavel Fitin, šéf zahraničného spravodajského riaditeľstva MGB (ministerstvo štátnej bezpečnosti) v Moskve. Fitin prevádzkoval v USA päť rôznych špionážnych pobočiek: (1) komerčné spoločnosti, ako napríklad Amtorg Trading Corporation, ktoré spracúvajú všetky informácie pochádzajúce z amerického programu Lend-Lease do Sovietskeho zväzu (2) používanie sovietskych diplomatov ako spravodajských agentov (3) priame vzťahy s veliteľstvom MGB v Moskve (4) chod spravodajského riaditeľstva generálneho štábu GRU-sovietskej armády (GRU, sovietska vojenská rozviedka) a (5) štábu GRU-sovietskej námornej rozviedky.

Ako čas plynul, spravodajský úrad prevzal zástupca legálneho pobytu na sovietskom veľvyslanectve vo Washingtone, D.C., Anatoli Gromov, ktorý prišiel do USA v septembri 1944. Neskôr mal viesť tajnú americkú špionážnu jednotku, ktorú prevádzkoval Američan Gregory Silvermaster. Spisy o Gromovom hovoria, že „mal prevziať aktivity vládnej siete po svojom príchode“.

V čase, keď boli analytici Venony schopní pokročiť v narušení sovietskej dopravy, sa vojna skončila. V päťdesiatych rokoch sa však dozvedeli, že Sovietsky zväz, jeden z hlavných spojencov USA v druhej svetovej vojne, prenikol do super tajného projektu Manhattan, v ktorom americkí vedci v úplnom utajení pracovali na vývoji atómovej bomby.

Objavy Venony

Rok 1945 bol pre zhromažďovanie informácií o Venone kľúčový. V tom roku sovietsky kódový úradník pracujúci na ruskom veľvyslanectve v kanadskej Ottawe Igor Gouzenko prešiel k kanadským úradom so stovkami strán prísne tajných dokumentov. Gouzenko povedal Kanaďanom, že Sovieti majú vo svojom spravodajskom systéme krtka. Vymenoval tiež množstvo úradníkov, ktorí pracovali pre Sovietsky zväz a odovzdávali národné tajomstvá. Medzi menami údajných špiónov boli takí významní predstavitelia Rooseveltovej administratívy ako Alger Hiss Harry Dexter White, druhá osoba na ministerstve financií Lauchlin Currie, jeden z dôverníkov FDR a atómový špionážny kruh vedený Juliusom Rosenbergom.

Zatknutie Juliusa Rosenberga by nakoniec viedlo k uväzneniu okrem iného aj jeho manželky, jej brata Etela, Davida Greenglassa Harryho Golda a britského vedca Klausa Fuchsa. Súbory Venona obsahujú početné záznamy o všetkých týchto osobách a tiež ich krycie mená. Tieto dokumenty poskytujú historikom podrobnú správu o tom, ako všetci títo ľudia navzájom spolupracovali, a do akej miery boli počas vojny zapojení do špionážnych aktivít proti USA.

Ďalšou prominentnou osobou, ktorá prišla dokumentovať obvinenia Igora Gouzenka, bola Elizabeth Bentley, bývalá kuriérka MGB vo Washingtone.

Analytici spoločnosti Venona dokázali priradiť krycie názvy pochádzajúce zo sovietskych káblov k skutočným ľuďom a miestam. Napríklad „Kapitan“ bol FDR, „Anténa“ a „Liberál“ boli Julius Rosenberg, „Enormoz“ bol projekt Manhattan, „Babylon“ bol San Francisco a „Dobré dievča“ bola Elizabeth Bentleyová, obyčajná matrónska žena v jej polovica 30-tych rokov.

Jednou z najlepších analytičiek v Arlington Hall v roku 1946 bola Meredith Gardiner, ktorá bola schopná dešifrovať správy medzi centrálou MGB v Moskve a ich konzulátom v New Yorku. Jednou z indícií, ktoré Gardiner zistil, bola skutočnosť, že MGB mala špiónov pôsobiacich v Latinskej Amerike a že viedli veľa diskusií o prezidentských voľbách v USA v roku 1944. Od roku 1947 do roku 1952 analytici Arlington Hall prerušili všetku ruskú dopravu medzi Sovietskym zväzom a Spojenými štátmi. V roku 1953 americkým prerušovačom kódu výrazne pomohlo v práci, keď sa im podarilo získať kópiu čiastočne spáleného ruského číselníka vzťahujúceho sa na tento prenos správ.

Kim Philby sa učí o Venone

Sovieti mali všeobecnú predstavu o tom, čo ľudia v Arlingtonskej hale robia. Keď Elizabeth Bentleyová prešla do FBI so svojimi informáciami o aktivitách sovietskej špionáže v USA, oznámila, že britský spravodajský dôstojník Kim Philby, dôveryhodný veterán britskej špionážnej služby a tajný ruský agent z 2. svetovej vojny, poskytol Sovietom niekoľko podrobnosti týkajúce sa Venony v roku 1944. Keď Philby pracoval na začiatku päťdesiatych rokov vo Washingtone, často chodil do Arlington Hall a stretával sa s americkými analytikmi, s mnohými z nich sa spriatelil.

Americká komunistická a sovietska kuriérka Elizabeth Bentleyová urobila z USA dvojitého agenta.

Okrem projektu Manhattan bola Venona jedným z najtajnejších projektov fungujúcich počas druhej svetovej vojny. Vyšší členovia armády a FBI poskytli znalosti o Venone iba privilegovaným ľuďom v Rooseveltovej administratíve s „potrebou vedieť“. V skutočnosti bola CIA zaradená do stáda až v roku 1952 a dokonca aj potom nedostala všetky dešifrované správy až do roku 1953. Zvláštne sa usúdilo, že prezident Franklin D. Roosevelt nemal „potrebu vedieť“.

Udržiavanie materiálov Venona v tajnosti

Odtajnené dokumenty o projekte Venona, ktoré neboli verejnosti sprístupnené až do 90. rokov minulého storočia, hovoria o intrígach a podozrení na vysokej úrovni medzi špičkovými spravodajskými zložkami americkej vlády počas vojny a po nej, kvôli ktorým obmedzili znalosti Venony na iba tí ľudia, ktorí to považovali za schopné zdieľať.

Jedna z prvých správ americkej vlády o zdieľaní spravodajských informácií o projekte Venona prišla v roku 1950 od pána V.P. Keay Alanovi Belmontovi, vysokému funkcionárovi FBI. V správe spisovateľ uviedol, že istý kapitán Joseph Wenger, zástupca riaditeľa Bezpečnostnej agentúry ozbrojených síl (AFSA), poradil pánovi Reynoldsovi, že je vyvíjaný veľký tlak na admirála Stonea, ktorý bol riaditeľ AFSA, distribuovať materiály Venona.

Pán Keay napísal, že generál Carter Clarke, vtedajší riaditeľ Armádnej bezpečnostnej agentúry, odporučil „Mr. Reynolds s mimoriadnou dôverou, že admirál Stone naznačil túžbu šíriť [prázdny] materiál aspoň Ústrednej spravodajskej službe. V tej dobe generál Clarke odolal túžbam admirála Stonea a bol úspešný v tom, že generál [Omar] Bradley vydal pokyny admirálovi Stoneovi, že [prázdny] materiál bude k dispozícii iba FBI. Kapitán Wenger má podozrenie, že existuje [prázdny]. Uviedol, že admirál Stone nevie, aký bude výsledok, ale sľúbil, že bude pánovi Reynoldsovi poskytovať úplné rady pred prijatím akýchkoľvek opatrení. “

V správe sa ďalej odporúča, aby FBI nešírila materiál z Venony „do žiadnej inej americkej agentúry ako do predsedníctva. Generálovi Bradleymu sa odporúča, čo sa týka obsahu, a ak bude vyvinutá konkrétna položka, o ktorej sa má admirál Stone alebo generál Bradley domnievať, že by mala byť k dispozícii CIA alebo akejkoľvek inej americkej agentúre, môže sa s ňou zaobchádzať ako so špeciálnym prípadom a za predpokladu, že sa informácie zdokonalia. mohol by byť upozornený CIA bez ohrozenia zdroja informácií. "

Bojovanie v rámci spravodajskej komunity

V tomto období prebiehali boje medzi Washingtonom medzi najvyššími predstaviteľmi armády a presadzovania práva o šírenie prepisov Venony a medzi účastníkmi vzplanul nepokoj. Dvaja z týchto protivníkov boli spomínaný generál Clarke a admirál Stone. Podľa odtajnených dokumentov v spisoch Venona nebol generál Clarke príliš šťastný, keď sa dozvedel, že admirál Stone bol zasvätený do práce Armádnej bezpečnostnej agentúry ohľadne materiálu Venona. Admirál Stone veril, že prezident Roosevelt a admirál Roscoe Hillenkoetter, ktorý sa neskôr stane prvým riaditeľom novovytvorenej CIA od mája 1947, by mali mať prístup do Venony.

Je ťažké pochopiť, prečo prezident Roosevelt, vrchný veliteľ ozbrojených síl USA, nebol automaticky na zozname príjemcov Venony. Ale tí, ktorí boli v slučke, usúdili, že z nejakého nevysvetliteľného dôvodu nebude FDR venovaná Venone.

V spisoch sa uvádza, že generál Clarke „vehementne nesúhlasil s admirálom Stoneom a poradil admirálovi, že verí, že jediní ľudia, ktorí majú právo vedieť čokoľvek o tomto zdroji, sú [prázdne] a FBI. Po čase sa Clarke stretol s generálom Bradleym a generál súhlasil s jeho stanoviskom, že „osobne prevezme zodpovednosť za poradenstvo prezidentovi alebo komukoľvek inému, kto má právomoc v obsahu tohto materiálu, ak to vyžaduje“.

Zistilo sa, že FBI sa postará o všetky šírenie Venony a že tieto citlivé informácie neposkytne žiadnej inej vládnej organizácii alebo osobe bez predchádzajúceho súhlasu.

Uchovávanie AFSA od CIA

V máji 1952 sa uskutočnilo stretnutie určitých členov AFSA a CIA s cieľom prediskutovať najnovšie správy týkajúce sa pások Venona. Zástupcom AFSA bol Oliver Kirby, asistent vedúceho ruskej sekcie tejto agentúry. V predchádzajúcom rozhovore medzi dvoma agentmi FBI a pánom Kirbym povedal, že 20. mája 1952 sa on a kapitán Jeffery Dennis, vedúci ruskej sekcie, stretli s Jasonom Paigeom a Williamom Harveyom, obaja z CIA. Stretnutie zorganizovali generál Walter Bedell Smith z CIA a generál Ralph Canine z AFSA. Kapitánovi Dennisovi predtým, ako sa stretnutie uskutočnilo, povedali jeho nadriadení, že „so zástupcami CIA sa nesmú predvádzať ani prediskutovať žiadne vedľajšie informácie, ktoré AFSA dostane od predsedníctva“.

Na stretnutí boli dvom zástupcom CIA ukázané súhrny správ Venony, ale neobsahovali žiadnu identifikáciu uskutočnenú FBI. Muži CIA uviedli, že majú záujem získať viac informácií o preniknutí sovietov na Úrad strategických služieb (OSS) v rokoch 1944-1945. Pán Harvey a jeho kolega mali obzvlášť záujem dozvedieť sa viac o britskom diplomatovi a tajnom sovietskom špiónovi Donaldovi MacLeanovi (jeden z takzvaných Cambridgeských piatich), ako aj informácie o britskom vedcovi Klausovi Fuchsovi, ktorý mal prístup k super tajný projekt Manhattan.

Nemecký Klaus Fuchs, britský jadrový vedec, ktorý pracoval v Los Alamos, poskytol Sovietom veľa tajomstiev o A-bombe.

Toto stretnutie trvalo dlho a trvalo asi tri a pol hodiny. Medzi diskutovanými témami bolo, že zachytené správy sa uskutočnili medzi New Yorkom a Moskvou a že ďalšie informácie boli zachytené medzi Canberrou, Austráliou a Moskvou.

Pán Kirby zástupcom CIA vysvetlil, že AFSA „nepracuje v oblasti identifikácie“ - ale to je úloha FBI a že nemôže poskytnúť tento typ informácií CIA. "Taktne navrhli, aby boli tieto podrobnosti k dispozícii iba prostredníctvom predsedníctva."

V rozhovore s agentmi FBI pán Kirby povedal: „Nepovažoval za potrebné vysvetliť CIA, do akej miery bol materiál zverejnený a sprístupnený predsedníctvu, a nebola mu položená žiadna taká otázka. Ďalej uviedol, že sa ho na to nikto nepýtal, a nepovedal zástupcom CIA skutočnosť, že predsedníctvo poskytlo agentúre AFSA podrobne výsledky našich vyšetrovaní. Uviedol, že predstavitelia CIA uviedli, že majú v úmysle obrátiť sa na predsedníctvo ohľadom určitých aspektov tohto problému. “

Zaujímavosťou je, že pán Kirby povedal, že o tomto stretnutí neinformoval Meredith Gardinerovú, jednu z hlavných analytičiek Arlington Hall, ktorá ako prvá rozbila spisy Venona, pretože „nechcel, aby bol Gardiner v postavení, keď musí odpovedať. otázky týkajúce sa rozsahu materiálu a identifikácií z materiálu. “

Obmedzený prístup pre CIA

Nebola to posledná epizóda, ktorú by obe strany zažili v pokračujúcom spore o zdieľanie materiálov Venona.

V júni 1952 bola predbežná dohoda CIA a FBI upevnená, aby mal CIA povolený určitý prístup k materiálom Venona. Interná poznámka vnútri FBI, ktorú napísal Alan Belmont pánovi D.M. Ladd spresnil, aké typy informácií CIA získa. CIA chcela informácie týkajúce sa prieniku MGB do OSS a prípadov, keď mala CIA skutočný záujem.

Po dlhom dohadovaní generál Smith z CIA a generál Canine z AFSA uzavreli dohodu o zdieľaní informácií s CIA. Spravodajstvo, ktoré malo byť poskytnuté CIA, sa týkalo „aktivít MGB v USA a v obmedzenej miere sa týka aktivít MGB v iných krajinách“. Tieto informácie boli poskytnuté Williamovi Harveymu a Jasonovi Paigeovi, ktorí sa predtým stretli so zástupcami AFSA. Harvey uviedol, že potrebuje informácie o bývalých zamestnancoch OSS, ktorí tajne pracovali pre Rusov, aj keď sa FBI zdráhala poskytnúť takýto materiál. Nakoniec bolo dohodnuté, že akékoľvek diskusie so CIA by mali byť reštriktívne a obmedzené na tieto dve kategórie, aby sa zaistilo, že nedopatrením nebudú odhalené žiadne ďalšie tajomstvá.

Ako viceprezident Harry Truman nebol zasvätený prepisom Venony a po smrti prezidenta Roosevelta v apríli 1945 stále nebol úplne informovaný o všetkých podrobnostiach programu. Pravidelne však dostával rutinné rozhovory o najdôležitejších aspektoch materiálov.

J. Edgar Hoover a Venona

Jedna osoba, ktorá mala úplný prístup k dešifrovaním Venony, bol riaditeľ FBI J. Edgar Hoover. O podrobnostiach bol informovaný v správe, ktorú napísal agent FBI Ladd na jar 1951. V správe bol informovaný, že FBI vyšetruje sovietske penetračné operácie proti USA od apríla 1944 do mája 1945. Bolo mu povedané, z pôvodného vyšetrovania FBI však vyplynulo, že agenti MGB boli zapojení do ich špionážnych aktivít o mnoho rokov neskôr. Najdôležitejším aspektom poznámky bolo, že Sovieti mali predovšetkým záujem zhromaždiť čo najviac informácií o americkom programe atómovej energie (tj. O projekte Manhattan). Ďalšími dôležitými aspektmi týkajúcimi sa MGB boli infiltrácia vlády USA a infiltrácia trockitských a bieloruských aktivít.

Hooverovi bolo povedané, že FBI má zdroj, ktorý im poskytol väčšinu informácií týkajúcich sa Venony, ale často to bolo „kusé a navyše sovietske rozsiahle používanie kódových názvov sťažuje identifikáciu“.

Hoover bol ďalej informovaný, že FBI pozitívne identifikovala 108 ľudí, ktorí sa podieľali na aktivitách sovietskej špionáže, 44 ďalších bolo identifikovaných inými zdrojmi a 64 ľudí je stále neznámych. Ďalších 64 ľudí, ktorých mená predtým neboli známe, teraz vyšetrujú.

Harry Dexter White: Kódové meno “Jurist ”

Najdôležitejším aspektom spisov Venona bola identifikácia mnohých členov Rooseveltovej administratívy, ktorí počas 2. svetovej vojny tajne špehovali pre Sovietsky zväz. Mnohí z týchto ľudí boli prezidentovými dôverníkmi a mali značný vplyv na administratívu.

Jeden z týchto mužov dostal krycie meno „Jurist“ a bol identifikovaný ako prezidentský poradca Harry Dexter White, kedysi administratívny asistent bývalého ministra financií. White operoval v roku 1944 a prepisy Venony hovoria, že informoval sovietov o rozhovore medzi vtedajším štátnym tajomníkom Cordellom Hullom a viceprezidentom Henrym Wallaceom a informoval aj o Wallaceovej ceste do Číny. „5. augusta 1944,“ uvádzajú prepisy, „oznámil Sovietom, že si je istý víťazstvom prezidenta Roosevelta v nadchádzajúcich voľbách, pokiaľ nenastane obrovské vojenské zlyhanie. Tiež oznámil, že Trumanova nominácia na podpredsedu bola vypočítaná tak, aby zabezpečila hlas konzervatívneho krídla Demokratickej strany. Tiež bolo spomenuté, že Jurist bol ochotný vykonať akékoľvek sebaobetovanie v mene MGB, ale obával sa, že ak by jeho aktivity boli odhalené, mohli by viesť k politickému škandálu a „mať vplyv na voľby“.

Ethel Rosenberg’s brother, David Greenglass, a Soviet spy who worked on the Manhattan Project, served 10 years in prison.

In 1937, White worked as the assistant director of the Division of Monetary Research in the Treasury Department. Although White was an informer for the Soviet Union, he was not a “card-carrying” member of the Communist Party of the United States—just one who was loyal to its cause. White’s Soviet controllers were often annoyed with him, saying that he wasn’t providing enough valuable intelligence for them, but the spy, or “mole,” consistently gave them as much information as he could.

Theodore Hall

The files also show intelligence interest in a young scientist named Theodore Hall who came to their attention in November 1944 when he made a trip to New York, probably to see his MGB controllers. Hall was working as a physicist at the secret atomic bomb research facility in Los Alamos, New Mexico, as one of the wunderkinds on the project. He was a supplier of information for the MGB, which now had a pipeline into the most secret U.S. government project. Hall used an intermediary named “Beck” who, in turn, gave the data to another person named Saville Sax, who forwarded it to the Soviet consulate.

When Hall first approached the Russians, a member of the American Communist Party named Bernard Schuster did a background check on him, and Hall was brought into the fold. In all, there were eight Venona cables referring to Hall’s espionage activities, beginning with his recruitment in November 1944 through his work at Los Alamos ending in July 1945. Hall was a brilliant young man, having graduated from Harvard at age 18. When Hall arrived in New York on leave from Los Alamos, he contacted his old roommate, Saville Sax, another Russian sympathizer. While in New York, Sax contacted the MGB, told them about his friend Hall, and became intertwined in the plots against the United States regarding the Manhattan Project. Sax traveled to New Mexico, where he picked up information provided to him by Hall. The names Theodore Hall and Saville Sax were a huge find for modern-day historians when the Venona files were finally declassified.

Soviet Spies in the OSS

The Russians made their most important penetration of the U.S. government when they planted high-level agents in the OSS—the United States’ elite intelligence-gathering organization—during World War II. At the start of the war, the United States had no organized intelligence services and in the aftermath of the Pearl Harbor attack, that task proved to be the number one item on FDR’s agenda.

The OSS was headed by William Donovan, a World War I Medal of Honor recipient, New York lawyer, and Republican. FDR knew Donovan from his stint in New York politics, and although Donovan was in the opposition party, the president respected him for his integrity and honor. When he started the OSS, Donovan was not particular whom he hired he was looking for the best and brightest—men and women who could do the job without asking too many questions. In that regard, Donovan hired a number of people who had Communist leanings, if not outright sympathizers. The Venona transcripts reveal that at least a dozen people employed at the OSS were Communist sympathizers who provided the MGB with valuable information during the war.

Among them were Donald Wheeler, one of their most important assets and a former Treasury employee. Wheeler worked on German issues for the OSS and passed his information to the New York Soviet resident. The MGB said that Wheeler was of “especially great interest” and that the information he sent was “a rich source of material” on Germany’s economic program. The OSS soon realized that Wheeler was a Communist but decided to let him remain in his position. Wheeler provided the Soviets with the names of a number of OSS agents and ultimately left the OSS for the State Department. His identity as a Soviet mole was given to the FBI by Elizabeth Bentley, a high-ranking Soviet mole who changed sides and became a reliable source for the FBI. Bentley was responsible for unearthing a number of high-profile American government agents who were secretly employed by the OSS as well as other government departments.

Duncan Lee was a Yale graduate and a lawyer who worked for Bill Donovan’s law firm before joining the OSS. He joined the OSS in 1943 and also reported to Elizabeth Bentley whom he knew only by her code name, “Helen.” He supplied the Russians with information on the OSS’s relationship with Polish intelligence, but at times his intelligence take was not what the Russians were looking for. Bentley later told the FBI that Lee was not really eager to work with the Russians for fear of being arrested by the FBI. After Bentley’s defection, the Russians deactivated Lee in 1945.

Franz Neumann, code-named “Ruff” by the Soviets, worked in the OSS’s foreign division and supplied the Russians with information from various American foreign diplomats to Washington. From his position at the Research and Analysis Branch of OSS, Neumann provided the Soviets with personal communications from American ambassadors serving in overseas posts to OSS headquarters. However, by 1943, the Russians wrote that “Ruff does practically nothing” but was instrumental in informing the Russians that Allen Dulles was speaking with certain members of the German underground who were planning to overthrow Hitler. After his service at the OSS, Neumann joined the staff of the Nuremberg War Crime Trials and moved to Germany after the war.

Alger Hiss: Code-Name “Ales”

Among the declassified Venona transcripts, the ones that most changed the way modern-day historians look at the Cold War revolved around Julius and Ethel Rosenberg and Alger Hiss, whose cases dominated the postwar era and highlighted the so-called McCarthy era in 1950s America. This article cannot describe in total the entire Rosenberg-Hiss cases because of space constraints, but the most relevant material released in the Venona files makes for fascinating reading and does much to explain that McCarthy’s efforts to root out Communists in government, although later discredited, weren’t all a matter of paranoia.

Alger Hiss had been one of America’s most respected diplomats, serving in Washington since the 1930s. For members of that generation, his name invokes memories of a time when the Communist threat seemed to be just around the corner.

The fallout from the Hiss case pitted liberals and conservatives against each other—a battle that continues to this day. Now, almost 60 years after the trial of Alger Hiss, new revelations may finally put to rest the question of whether Hiss was an agent for the Soviet Union during and after World War II.

Alger Hiss, former U.S. State Department official, was indicted by a grand jury for perjury after Whitaker Chambers, a former Soviet spy working in Washington D.C., told the House Un-American Activities Commission that Hiss was a spy.

A number of the Venona cables implicated Hiss as a Soviet asset who went by the code name “Ales.” The files also report a meeting between a KGB officer and a GRU officer whose source in Washington was “Ales.” Another file linking Hiss to Soviet intelligence comes from a cable to Moscow from its agent “Vadim”—who was, in reality, Anatoli Gromov, the station chief of the NKVD (the forerunner of the KGB), in which he reports a conversation between agent “A” and “Ales.”

The Venona files say that “A” was Iskhak Akhmerov, one of the most important Soviet spies in the United States during the war. This same intercept says that “Ales” had been working for the Soviets since 1935. The files buttress the Hiss-Russia relationship in that “Ales functioned as the leader of a small group of neighbors probationers, for the most part consisting of his relations.” (In the Venona transcripts, “neighbors” refers to members of the American Communist Party.) The tapes also say that “Ales” went on a separate trip to Moscow after the Big Three meeting in Yalta in February 1945. The record proves that Hiss went to the Soviet capital on a plane carrying U.S. Secretary of State Edward Stettinius, along with two other career diplomats.

With the release of the Venona files, it now seems that historians finally have answered the riddle of what role Alger Hiss played during World War II and the Cold War. However, partisans on both sides of the political divide will undoubtedly interpret the newly released files with an eye toward vindication for their own point of view.

The Controversial Rosenberg Trial

Fifty-eight years have passed since the June 19, 1953, execution of Julius and Ethel Rosenberg in Sing Sing prison on espionage charges for their involvement in stealing America’s atomic secrets during World War II––a case that still creates passionate debate over their death sentences and to what extent they were both involved with the Soviet Union’s espionage operations. With the end of the Cold War, America’s most prominent code-breaking service, the National Security Agency, as well as a former Soviet intelligence officer who knew the Rosenbergs well, have shed new light on the role they performed for the Soviets during the war.

The Russians gave Julius Rosenberg two code names: “Antenna” and “Liberal.” From 1944 to 1945, the Venona analysts picked up 21 cables referring to him. They learned that by May 22, 1944, Rosenberg’s spy network operating out of New York City was flourishing. Julius recruited Alfred Sarant, a classmate at CCNY who had previously worked at the Signal Corps laboratory at Fort Monmouth, New Jersey.

The early Venona files also report that the Russians provided Julius with his own camera in order to copy stolen documents at his home. Additionally, Rosenberg recruited a man named Russell McNutt, code-named “Fogel,” who was a civil engineer at the Oak Ridge, Tennessee, plant that made components for the atomic bomb. In 1944 the KGB said that McNutt’s recruitment was “one of the year’s main achievements.”

Julius also brought into his spy cell friends and colleagues such as Morton Sobell, William Pearl, and his wife’s brother, David Greenglass. Another person who aided Rosenberg was an American soldier named Harry Gold who was an intelligence operative and courier for the Soviet GRU.

A retired Russian spy who was close to the couple during the war, Alexander Feklisov, provided more information on Ethel and Julius Rosenberg’s wartime espionage activities. In 1977, Feklisov gave a number of high-profile interviews to American news organizations regarding his knowledge of the Rosenberg case. He said he met with Julius in the summer of 1946 in a New York restaurant and gave him $1,000 in expense money. Prior to that date, Feklisov said that, between 1943 and 1946, he met with Julius in New York more than 50 times, helping him to establish his espionage network.

He emphatically told his interviewers that although Ethel Rosenberg was aware of her husband’s work for the Russians, she had no direct contact with any member of Soviet intelligence. Of Ethel Rosenberg, the Venona documents say that she “knows about her husband’s work, but is in delicate health and does not work.” When questioned about Julius’s role in stealing America’s atomic secrets, Feklisov said that he played only a minor role in the affair.

Headline from the Los Angeles Times, 20 June 1953, reporting the previous day’s execution of Ethel and Julius Rosenberg for spying.

The new information provided by the Venona transcripts, as well as by Alexander Feklisov, adds new details to the case. The Rosenbergs’ sensational trial and execution came at a time in American history when Cold War hysteria and McCarthyism were at their height. Whether they were its first victims or pawns in a larger game of Cold War politics is still being debated.

3,000 Letters to U.S. Spies

By the time the Venona project ended, more than 3,000 letters from the Soviet Union to their personnel in the United States had been read. The Freedom of Information Act led to the opening of the Venona files, and in 1995 the world learned of its contents.

Who knows what other historical treasures are still hidden in the vaults of the National Archives that may yet still shed more light on the secrets of our Cold War past?


Our Historical Timeline

1860 — Mother Francis Bachmann sends six sisters from Philadelphia to Utica and Syracuse, New York.

1860 — Third Franciscan Order of Syracuse, New York formed when Bishop of Philadelphia James F. Wood tells Sister Bernardina Dorn and Sister Antonia Eulenstein that sisters serving in central New York would be incorporated into Albany, New York diocese.

1861 — Sisters in Philadelphia respond to call to serve in the Diocese of Buffalo. They arrived Dec. 18 with 75 cents in their pockets, 50 cents of which went to have their luggage delivered.

1863 — Sisters in Buffalo become a new community for the Diocese of Buffalo.

1865 — Sisters from Buffalo go to Pittsburgh, Pennsylvania and open St. Francis Hospital. The 29 sisters ministering there become part of the Diocese of Pittsburgh in 1871.

1882 — Sisters from Buffalo move to New York City to assist Father John Drumgoole at his institution for homeless youth.

1883 — Mother Marianne Cope, now St. Marianne, takes five sisters to the Sandwich Islands, now Hawaii, to care for those afflicted with the Hansen’s disease (leprosy), in response to a request.

1893 — Twenty-one sisters return to Buffalo and 28 sisters remain in the New York City area to form the nucleus of a new community known as the Sisters of St. Francis of the Mission of the Immaculate Virgin. The community eventually builds its motherhouse in Hastings-on-Hudson, New York.

1970s — The six communities of Franciscan sisters stemming from the community started by Sister Mary Francis Bachmann, Sister Mary Margaret Boll and Sister Bernardina Dorn become reacquainted.

1997 — Major superiors of the three congregations located in Hastings-on-Hudson, Syracuse and Williamsville (Diocese of Buffalo) begin meeting informally. Following this the three leadership teams began to meet. By 1999, the leadership teams of the three congregations stated, “We will explore intentionally and together a shared future.”

1997 — The leadership teams announce exploration of a shared future. Over four years, a task group meets, plans and communicates their progress to the congregations.

Nov. 29, 2003 — The three communities vote unanimously to unite.

July 14, 2004 — The Sisters of St. Francis of the Neumann Communities officially forms and holds its first General Chapter.

2005 — Sisters of St. Francis of Millvale, Pennsylvania send a formal letter of petition for merger with the newly formed Sisters of St. Francis of the Neumann Communities.

April 18, 2007 — The Sisters of St. Francis of Millvale vote to merge with the Sisters of St. Francis of the Neumann Communities. Incorporation ceremonies are held in August.


Anxiety and Politics

The English version of this article was first published in 1957. The journal tripleC: Communication, Capitalism & Critique republished it 60 years later in 2017. In this essay, Franz L. Neumann discusses the role of anxiety in politics. The article asks: How does it happen that the masses sell their souls to leaders and follow them blindly? On what does the power of attraction of leaders over masses rest? What are the historical situations in which this identification of leader and masses is successful, and what view of history do the men have who accept leaders? For answering these questions, the author suggests a combination of political economy, Freudian political psychology, and ideology critique. He sees anxiety in the context of alienation. Alienation is analysed as a multidimensional phenomenon consisting of economic, political, social and psychological alienation. Neumann introduces the notions of Caesaristic identification, institutionalised anxiety and persecutory anxiety. The essay shows that fascism remains an actual threat in capitalist societies.

Acknowledgement:
The editors of tripleC express their gratitude to the Neumann and Marcuse families for their support in republishing this essay, to Simon & Schuster for granting us the rights, and to Denise Rose Hansen for her invaluable editorial assistance.
Original source: From the book “The Democratic and the Authoritarian State” by Franz Neumann. Copyright © 1957 by the Free Press. Copyright renewed © 1985 by the Free Press, a division of Macmillan, Inc. Reprinted by permission of Free Press, a Division of Simon & Schuster, Inc. Originally delivered as a lecture before the Free University of Berlin and published in the series “Recht und Staat,” Tübingen,1954. Translated by Professor Peter Gay.

This article is published in tripleC bez a CC licence.

O autorovi
Franz Leopold Neumann (1900-1954) was a political theorist associated with the Frankfurt School. He obtained a doctoral degree in legal studies at the University of Frankfurt with the dissertation „Rechtsphilosophische Einleitung zu einer Abhandlung über das Verhältnis von Staat und Strafe“ (A Legal-Philosophical Introduction to A Treatise on the Relationship between the State and Punishment). Neumann became the German Social Democratic Party’s (SPD) main legal advisor at a time when the Nazis and Hitler gained strength in Germany. At the time when Hitler came to power in 1933, the legal office had to be closed and Neumann had to flee from Germany. In London, he in 1936 obtained his second doctoral degree from the London School of Economics with the work “The Governance of the Rule of Law” under the supervision of Harold Laski and Karl Mannheim. Neumann moved to New York in 1936, where he became a member of the Institute of Social Research (also known as the “Frankfurt School”) that was then in exile in the USA. In 1942, he started working for the Office of Strategic Service (OSS), where he together with Herbert Marcuse and Otto Kirchheimer analysed Nazi Germany. In 1942, Neumann published his main book is Behemoth: The Structure and Practice of National Socialism, 1933–1944 (2 nd , updated edition published in 1944), one of the most profound analyses of Nazi Germany’s political economy and ideology. Franz L. Neumann died in 1954 in a car accident.

Author Biography

Franz Leopold Neumann (1900-1954) was a political theorist associated with the Frankfurt School. He obtained a doctoral degree in legal studies at the University of Frankfurt with the dissertation „Rechtsphilosophische Einleitung zu einer Abhandlung über das Verhältnis von Staat und Strafe“ (A Legal-Philosophical Introduction to A Treatise on the Relationship between the State and Punishment). Neumann became the German Social Democratic Party’s (SPD) main legal advisor at a time when the Nazis and Hitler gained strength in Germany. At the time when Hitler came to power in 1933, the legal office had to be closed and Neumann had to flee from Germany. In London, he in 1936 obtained his second doctoral degree from the London School of Economics with the work “The Governance of the Rule of Law” under the supervision of Harold Laski and Karl Mannheim. Neumann moved to New York in 1936, where he became a member of the Institute of Social Research (also known as the “Frankfurt School”) that was then in exile in the USA. In 1942, he started working for the Office of Strategic Service (OSS), where he together with Herbert Marcuse and Otto Kirchheimer analysed Nazi Germany. In 1942, Neumann published his main book is Behemoth: The Structure and Practice of National Socialism, 1933–1944 (2 nd , updated edition published in 1944), one of the most profound analyses of Nazi Germany’s political economy and ideology. Franz L. Neumann died in 1954 in a car accident.


Životopis

Neumann was born in Joachimsthal, Margraviate of Brandenburg, near Berlin. In 1815 he interrupted his studies at Berlin to serve as a volunteer in the Hundred Days against Napoleon, and was wounded in the Battle of Ligny. Subsequently, he entered Berlin University as a student of theology, but soon turned to scientific subjects. His earlier papers were mostly concerned with crystallography, and the reputation they gained him led to his appointment as Privatdozent at the University of Königsberg, where in 1828 he became extraordinary, and in 1829 ordinary, professor of mineralogy and physics. His 1831 study on the specific heats of compounds included what is now known as Neumann's Law: the molecular heat of a compound is equal to the sum of the atomic heats of its constituents.

Devoting himself next to optics, he produced memoirs which earned him a high place among early searchers of a true dynamical theory of light. In 1832, by the aid of a particular hypothesis as to the constitution of the ether, he reached by a rigorous dynamical calculation results agreeing with those obtained by Augustin Louis Cauchy, and succeeded in deducing laws of double refraction closely resembling those of Augustin-Jean Fresnel. In studying double refraction, with his deduction of the elastic constants (on which the optical properties depend) Neumann employed the assumption that the symmetry of the elastic behavior of a crystal was equal to that of its form. In other words, he assumed that the magnitudes of the components of a physical property in symmetric positions are equivalent. This assumption substantially reduced the number of independent constants and greatly simplified the elastic equations. However, four decades passed before Neumann elaborated his application of symmetry in a course on elasticity in 1873. This principle was later formalized by his student Woldemar Voigt (1850–1918) in 1885: ‘‘the symmetry of the physical phenomenon is at least as high as the crystallographic symmetry,’’ which became a fundamental postulate of crystal physics known as ‘‘Neumann’s principle’’. In 1900, Voigt attributed this principle to Neumann's 1832 paper even though, at most, all that was present in that work was an implicit assumption that the symmetry of the phenomenon was equal to that of the crystal. Bernhard Minnigerode (1837–1896), another student of Neumann, first expressed this relation in written form in 1887 in the journal Neues Jahrb. Mineral Geol. Paleontol. (Vol. 5, p.𧆑). Ώ ]

Later, Neumann attacked the problem of giving mathematical expression to the conditions holding for a surface separating two crystalline media, and worked out from theory the laws of double refraction in strained crystalline bodies. He also made important contributions to the mathematical theory of electrodynamics, and in papers published in 1845 and 1847 established mathematically the laws of the induction of electric currents. ΐ] His last publication, which appeared in 1878, was on spherical harmonics (Beiträge zur Theorie der Kugelfunctionen).

With the mathematician Carl Gustav Jacobi, he founded in 1834 the mathematisch-physikalisches Seminar which operated in two sections, one for mathematics and one for mathematical physics. Not every student took both sections. In his section on mathematical physics Neumann taught mathematical methods and as well as the techniques of an exact experimental physics grounded in the type of precision measurement perfected by his astronomer colleague Friedrich Wilhelm Bessel. The objective of his seminar exercises was to perfect one's ability to practice an exact experimental physics through the control of both constant and random experimental errors. Only a few students actually produced original research in the seminar a notable exception was Gustav Robert Kirchhoff who formulated Kirchhoff's Laws on the basis of his seminar research. This seminar was the model for many others of the same type established after 1834, including Kirchhoff's own at Heidelberg University.

Neumann retired from his professorship in 1876, and died at Königsberg (now Kaliningrad, Rusko ) in 1895 at the age of 96.

His children were talented. His son, Carl Gottfried Neumann (1832–1925), became in 1858 Privatdozent, and in 1863 extraordinary professor of mathematics at Halle. He was then appointed to the ordinary chair of mathematics successively at Basel (1863), Tübingen (1865) and Leipzig (1868).


Čo Neumann family records will you find?

There are 44,000 census records available for the last name Neumann. Like a window into their day-to-day life, Neumann census records can tell you where and how your ancestors worked, their level of education, veteran status, and more.

There are 37,000 immigration records available for the last name Neumann. Passenger lists are your ticket to knowing when your ancestors arrived in the USA, and how they made the journey - from the ship name to ports of arrival and departure.

There are 48,000 military records available for the last name Neumann. For the veterans among your Neumann ancestors, military collections provide insights into where and when they served, and even physical descriptions.

There are 44,000 census records available for the last name Neumann. Like a window into their day-to-day life, Neumann census records can tell you where and how your ancestors worked, their level of education, veteran status, and more.

There are 37,000 immigration records available for the last name Neumann. Passenger lists are your ticket to knowing when your ancestors arrived in the USA, and how they made the journey - from the ship name to ports of arrival and departure.

There are 48,000 military records available for the last name Neumann. For the veterans among your Neumann ancestors, military collections provide insights into where and when they served, and even physical descriptions.


The State of the Political: Conceptions of Politics and the State in the Thought of Max Weber, Carl Schmitt, and Franz Neumann

This book offers a broad-ranging re-interpretation of the understanding of politics and the state in the writings of three major German thinkers, Max Weber, Carl Schmitt, and Franz Neumann. It rejects the typical separation of these writers on the basis of their allegedly incompatible ideological positions, and suggests instead that once properly located in their historical context, the tendentious character of these interpretative boundaries becomes clear. The book interprets the conceptions of politics and the state in the writings of these three thinkers by means of an investigation of thei . Viac

This book offers a broad-ranging re-interpretation of the understanding of politics and the state in the writings of three major German thinkers, Max Weber, Carl Schmitt, and Franz Neumann. It rejects the typical separation of these writers on the basis of their allegedly incompatible ideological positions, and suggests instead that once properly located in their historical context, the tendentious character of these interpretative boundaries becomes clear. The book interprets the conceptions of politics and the state in the writings of these three thinkers by means of an investigation of their adaptation and modification of particular German traditions of thinking about the state, or Staatsrechtslehre. Indeed, when the theoretical considerations of this state-legal theory are combined with their contemporary political criticism, a richer and more deeply textured account of the issues that engaged the attention of Weber, Schmitt and Neumann is possible. Thus, the broad range of subjects discussed in this book include parliamentarism and democracy in Germany, academic freedom and political economy, political representation, cultural criticism and patriotism, and the relationship between rationality, law, sovereignty and the constitution. The study attempts to restore a sense of proportion to the discussion of the three authors' writings, focusing on the extensive ideas that they shared rather than insisting on their necessary ideological separation. It is a detailed re-appraisal of a crucial moment in modern intellectual history, and highlights the profound importance of Max Weber, Carl Schmitt and Franz Neumann for the history of European ideas.


Secret Reports on Nazi Germany : The Frankfurt School Contribution to the War Effort

During the Second World War, three prominent members of the Frankfurt School—Franz Neumann, Herbert Marcuse, and Otto Kirchheimer—worked as intelligence analysts for the Office of Strategic Services, the wartime forerunner of the CIA. This book brings together their most important intelligence reports on Nazi Germany, most of them published here for the first time.

These reports provide a fresh perspective on Hitler's regime and the Second World War, and a fascinating window on Frankfurt School critical theory. They develop a detailed analysis of Nazism as a social and economic system and the role of anti-Semitism in Nazism, as well as a coherent plan for the reconstruction of postwar Germany as a democratic political system with a socialist economy. These reports played a significant role in the development of postwar Allied policy, including denazification and the preparation of the Nuremberg Trials. They also reveal how wartime intelligence analysis shaped the intellectual agendas of these three important German-Jewish scholars who fled Nazi persecution prior to the war.

Secret Reports on Nazi Germany features a foreword by Raymond Geuss as well as a comprehensive general introduction by Raffaele Laudani that puts these writings in historical and intellectual context.


Pozri si video: Franz Leopold